به گزارش روابط عمومی، روز گذشته مهندس رضائی کارشناس طرح و برنامه مدیریت جهاد کشاورزی به همراه آقای طهان پور کارشناس اشتغال اداره کار شهرستان، از چند طرح مشاغل خانگی که در سال گذشته از تسهیلات مشاغل خانگی استفاده کرده اند، بازدید بعمل آوردند.