به گزارش روابط عمومی، روز گذشته با حضور مهندس سجادی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قائنات و اعضای کمیته اشتغال شهرستان جلسه ای در خصوص بررسی شرایط خرید دام در طرح های اشتغال روستایی و عشایری برگزار گردید و تصمیماتی در خصوص تسهیل روند صورت پذیرفت.