1 - تغییر جوبه های آبیاری و انتقال درختان به وسط آب

2- استفاده از کودهای حیوانی پوسیده و فرآوری شد

3- استفاده از کودهای پایه پتاسه و فسفاته بر روی کودهای حیوانی

4آبیاری سنگین در دی ماه