عملیات باغبانی در زمستان

پیش ازغرقابی شدن و یخ زدن زمین در اثر بارندگی و سرمای زمستان، خاک باغچه را زیر و رو کرده و با اضافه و مخلوط کردن مقداری کود دامی کاملاً پوسیده برای کاشت در بهار آماده کنید.

هنگام بارش برف های سنگین باید با آمادگی قبلی به وسیله چوب های بلند دو شاخه و یا با استفاده از وسایل مکانیکی دیگر درخت را تکان داد تا برف ها به زمین بریزد و از شکستگی شاخه ها جلوگیری شود.

برگ های خزان کرده و بقایای گیاهی سالم را جمع آوری و در گوشه ای از باغچه دفن نمایید تا تبدیل به کمپوست شوند و بقایای گیاهی پوسیده و بیمار را در محل دیگری سوزانده و معدوم نمایید.

مالچ پاشی بر روی بستر گیاهان بهتر است انجام شود.

هرس برخی درختان و درختچه هایی که نیاز به هرس دارند مانند نارون، پیچ گلیسین، سیب، گلابی و. . . اواخر فصل زمستان انجام می شود.

بریدن شاخه های بیمار و خشک شده و اقدامات درمانی بر روی پایه های مریض در اواخر زمستان انجام می شود. ضد عفونی ابزار و ادوات پس از استفاده فراموش نشود.

بهترین زمان کاشت و جابجایی درختان و درختچه ها اواخر زمستان است