برنامه کودی باغات زرشک

توصیه کودی باغات زرشک

 قبل از هرگونه توصیه کودی بایستی آنالیز کامل آب و خاک انجام شود و با توجه به آنالیز انجام شده ، توسط کارشناس توصیه کودی صورت پذیرد.

فروردین

کولش خاک و  برگردان کردن کود سبز منداب که قبلا در مهر ماه کاشت شده است.

اردیبهشت

اواخر ماه در سال غیر بارور محلول پاشی با کودهای ریزمغذی (20-  20 – 20 +TE) قبل یا بعد از آبیاری

خرداد

در سال غیر بارور کود سولوپتاس (5کیلو در هکتار) + کود هیومیک اسید  (6 کیلو در هکتار) مخلوط با آب آبیاری -  اواخر خرداد ماه زمان نمونه برداری از برگ درخت جهت آنالیز برگ می باشد.

تیر

در سال بارور کود سولوپتاس (10 کیلو در هکتار) + کود هیومیک اسید  (3 کیلو در هکتار) مخلوط با آب آبیاری

مرداد

با توجه به احتمال حمله مجدد شته ی زرشک توصیه میشود در هنگام مشاهده آفت ، جهت مبارزه با کارشناسان مربوطه مشورت شود.

شهریور

به محض سرد شدن هوا ، قبل یا بعد از آبیاری محلول پاشی با کودهای ریزمغذی (20-  20 – 20 +TE) در سال غیرآور و و کود (36-  12 – 12 +TE) در سال آور  (ضمنا در صورت وجود شته میتوان سم شته کش را با توصیه کارشناس با کود ریزمغدی مخلوط کرد.)

و استفاده از کود سولوپتاس مخلوط با آب آبیاری به میزان 10  کیلوگرم در هکتار در اوایل شهریور در سال آور

مهر

درصورتیکه محصول زرشک کم رنگ یا رنگ پریده باشد یک دفعه ی دیگر محلول پاشی با ریزمغذی پتاس بالا و آهن تکرار شود. و کشت کود سبز منداب را نیز  باید آغاز کرد.

آبان

در اواخر آبان ماه ، پس از برداشت محصول میتوان جهت تکثیر، پاجوشهای دو ساله را جابجا نمود و قبل از شروع یخبندان هرس زمستانه را نیز انجام داد .

آذر

کود زمستانه برای سال غیرآور با ترکیب : کود حیوانی پوسیده (ترجیحا گاوی) 10 تن در هکتار+ کود مرغی 2 تن+ سولفات پتاسیم 100 کیلو در هکتار+ فسفات آمونیوم 50 کیلو در هکتار+ سولفات آهن 25 کیلو در هکتار+ سولفات روی20 کیلو در هکتار+ سولفات منگنز 10 کیلو در هکتار + گوگرد بنتونیت دار (در آب و خاک شور) 300 کیلو در هکتار  +  سولفات مس 15  کیلو در هکتار

میتوان بجای کود حیوانی 5 تن در هکتار ورمی کمپوست استفاده کرد و مقادیر کودهای شیمیایی فوق را با آن مخلوط نمود.

دی

بهمن

اسفند

کود اوره 50 کیلو در هکتار در آب شیرین و یا کود سولفات آمونیوم 100 کیلو در هکتار همراه با آب آبیاری در سال غیرآور  -   سمپاشی زمستانه با سم و روغن ولک مخصوصا در  سال بارور  علیه تخم شته زرشک

مقادیر توصیه شده فوق  به صورت کلی و با فرض خاکی فقیر از عناصر غذایی بوده، ولی برای تعیین مقادیر کودها به صورت دقیق، بایستی آنالیز خاک انجام شود.

نکات :

 1- با توجه به اینکه رشد ریشه ها از اواسط بهمن ماه شروع شده و تا پایان آبان ماه ادامه دارد لذا در طول این مدت بایستی از حفر کانال یا چاله جهت کوددهی خودداری نمود. ضمنا دقت شود زمان چال کود یخ زدگی اتفاق نیافتد.

 2-کودهای حاوی کلسیم و مس با سموم شیمیایی مخلوط نشود.

3- موقع برداشت فقط قسمتی ازشاخه که میوه دارد را قطع کنید و بقیه شاخه تا زمان زرد شدن برگها روی درخت باقی بماند تا مواد غذایی آن به درخت برگشت نماید . سپس در اواخر بهمن ماه آن شاخه ها را نیز هرس نمائید. بطوری که چتر درخت حفظ شود.

 

 

اداره بهبود تولیدات گیاهی – واحد باغبانی