به گزارش روابط عمومی، توصیه کودی برای باغات پسته به شرح ذیل می باشد که کشاورزان و بهره برداران گرامی لازم است بدان توجه داشته باشند.

 قبل از هرگونه توصیه کودی بایستی آنالیز کامل آب و خاک انجام شود و با توجه به آنالیز انجام شده توسط کارشناس توصیه کودی صورت پذیرد.

فروردین

قبل از باز شدن جوانه ها استفاده از کود فروت ست به صورت محلول پاشی و برگردان کود سبز منداب

اردیبهشت

70 کیلو سولوپتاس + 100 کیلو اوره + 30 کیلو اوره فسفات همراه با آبیاری آخر اردیبهشت در سال آور و محلول پاشی با کود ریزمغذی   - و محلول پاشی با کود کلسیم در سال آور

خرداد

کود کامل آبیاری + هیومیک اسید همراه با آب آبیاری – همچنین اواخر خرداد ماه زمان نمونه برداری از برگ درخت جهت آنالیز برگ می باشد

تیر

استفاده از کودهای ازته مانند اوره در اراضی شیرین (50 کیلو در هکتار) یا سولفات آمونیوم در اراضی شور (75 کیلو در هکتار) در زمان آبیاری  به همراه کود سولوپتاس (30 کیلودرهکتار) مخلوط با آب آبیاری (نکته: درصورتیکه که باغ در سال آور نیست کود ازته استفاده نشود.)

مرداد

اواخر مرداد ماه استفاده از کودهای ازته مانند اوره در اراضی شیرین (100 کیلو در هکتار) یا سولفات آمونیوم در اراضی شور (150 کیلو در هکتار) در زمان آبیاری 

شهریور و مهر

پس از برداشت ، محلول پاشی با کود فروت ست - اواخر مهر ماه زمان نمونه برداری از خاک جهت آنالیز خاک

آبان

استفاده از کودهای حاوی کلسیم به صورت محلول پاشی  روی جوانه ها و کشت کود سبز منداب

آذر

دی

بهمن

(بصورت شیارکود)

کود زمستانه هر دو سال یک بار با ترکیب : کود حیوانی پوسیده (ترجیحا گاوی) 20 تن در هکتار+ کود مرغی 2 تن (در اراضی شور استفاده از کود ماهی بجای کود مرغی) + سولفات پتاسیم 400 کیلو در هکتار+ فسفات آمونیوم 100 کیلو در هکتار+ سولفات آهن 75 کیلو در هکتار+ سولفات روی 75 کیلو در هکتار+ سولفات منگنز 40 کیلو در هکتار + اسید بوریک (در آب و خاک شیرین)  25 کیلو در هکتار + گوگرد بنتونیت دار (در آب و خاک شور) 500 کیلو در هکتار  هر سه سال یکبار+ سولفات مس25 کیلو در هکتار / یا بجای ترکیب فوق از کودهای آماده شده آلی تقویت شده با انواع کودها (از شرکتهای معتبر) 3 تا 5 تن در هکتار میتوان استفاده کرد.

اسفند

استفاده از کودهای ازته مانند اوره در اراضی شیرین (100 کیلو در هکتار) یا سولفات آمونیوم در اراضی شور (200 کیلو در هکتار) + استفاده از کود نیترات کلسیم 50 کیلو درهکتار در زمان آبیاری و استفاده از کود اوره فسفات 25 کیلو در هکتار در سال غیر آور- استفاده از کود فروت ست به صورت محلول پاشی قبل از باز شدن جوانه ها  - اواخر اسفند ماه زمان نصب کارت زرد برای پسیل پسته (هر درخت یک کارت)

مقادیر توصیه شده فوق  به صورت کلی و با فرض خاکی فقیر از عناصر غذایی بوده، ولی برای تعیین مقادیر کودها به صورت دقیق، بایستی آنالیز خاک انجام شود.

نکات : 1- با توجه به اینکه رشد ریشه ها از اواسط بهمن ماه شروع شده و تا پایان آبان ماه ادامه دارد لذا در طول این مدت بایستی از حفر کانال یا چاله جهت کوددهی خودداری نمود. ضمنا دقت شود زمان چال کود یخ زدگی اتفاق نیافتد.

2-زیادی فسفر در خاک باعث کمبود روی در درختان پسته شده و زیادی سدیم باعث کمبود پتاسیم در درختان پسته میشود. یعنی با وجود عناصر روی و پتاسیم در خاک ریشه قادر به جذب آنها نمی باشد. کودهای حاوی کلسیم و مس با سموم شیمیایی مخلوط نشود.

4-در خاکهای شنی احتمال کمبود پتاسیم بیشتر بوده و احتمال حمله نماتد نیز بیشتر است.

5-در خاکهای رسی و آب شیرین احتمال بیماری گموز بیشتر بوده و در خاکهای شور  (EC  بالاتر از 12 ) احتمال بروز  بیماری گموز (Phythophtora sp.) کمتر است.

6-کودهای ازته توصیه شده برای دور آبیاری  36 روز بوده و طبیعی است با افزایش طول دوره آبیاری مقدار این کودها کاهش می یابد و با کاهش دور آبیاری مقدار کودهای ازته افزایش می یابد.

7-در ماههای تیر و مرداد آبیاری سنگین انجام شود چون نیاز آبی درختان پسته بیشتر است.

8- تهیه کود فروت ست درصورت عدم استفاده از کود آماده آن : کالبونکس 2در1000 + وکسال روی 1.5در1000 + اوره 3 در1000

اداره بهبود تولیدات گیاهی – واحد باغبانی