به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قاینات به مناسبت روز جانباز از تعداد 10 نفر از جانبازان مدیریت جهادکشاورزی قاینات تجلیل به عمل آمد