به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قاینات توسعه باغات زرشک دیم در اراضی مستعد و شیبدار یکی از فرصت ها و قابلیت های این شهرستان در زمینه توسعه باغات می باشد و هم اکنون بیش از 500 هکتار زرشک دیم در اراضی این شهرستان وجود دارد که محصولی با کیفیت و سالم تولید میکنند