به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قاینات، به مناسبت هفته جهاد کشاورزی و با حضور ریاست  سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی  دیدارهای مردمی  در نقاط مختلف شهرستانصورت پذیرفت.