به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قاینات، به مناسبت هفته جهاد کشاورزی ریاست سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از مرکز جهاد کشاورزی سده بازدیده نمودند.