به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قاینات، به مناسبت هفته جهاد کشاورزی، جناب آقای مهندس کشاورز معاون محترم وزیر در امور زراعت  از مزرعه گندم رقم بم شرکت سهامی خضری بازدید  نمودند.