به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی قاین از باغ پسته نمونه آـقای حمید یعقوبی در روستای محمد آباد علم با حضور ناظرین شهرستان سرایان کیل گیری انجام شد.