به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی قاین ،؛ آقای حسین غلامی از روستای گلگنج قاین موفق به ذخیره 40 هزار مترمکعب آب باران در سال جاری شده که اکنون در شهریور ماه هنوز بیش از 20هزار مترمکعب آب باران ذخیره دارد و از آن برای آبیاری اشجار زرشک استفاده میکند. نامبرده در حال حاضر 4 هکتار زرشک دارد که قصد افزایش سطح زیرکشت را به دو برابر دارد.