به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی قاین آقای دکتر قالیباف در جمع نماز گزاران مدیریت جهاد کشاورزی قاین حضور یافت .