به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی قاین ،آقای میرزا احمد گلنارکار از اهالی روستای برج محمد با احداث بند خاکی و ذخیره آب باران حدود 10 هکتار از اشجار زرشکی که در پایین دست وجود دارند را آبیاری می نماید.