گلخانه داران و مرغداران گرامی لطفا در زمان بارش برف هیتر ها را روشن نمایید تا از تجمع برف و خسارات احتمالی جلوگیری شود