در جداول ذیل برنامه کودی باغات پسته و زرشک  و زعفران  آمده است