روز گذشته دکتر باغستانی ریاست سازمان حفظ نباتات کشور و مهندس موسوی معاونت توسعه و منابع سازمان حفظ نباتات به همراه مهندس عصمتی پور معاونت تولیدات گیاهی سازمان و مهندس سجادی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان و همراهان، از مزارع کلزا و گندم شرکت های سهامی و زراعی اسلام آباد و خضری شهرستان قائنات بازدید بعمل آوردند.