تسهیلات موجود در بخش کشاورزی شهرستان فائنات . متقاضیان جهت اطلاعات بیشتر می توانند به مدیریت جهاد کشاورزی قاین یا مراکز جهاد کشاورزی بخش مراجعه نمایند