ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره مستقیم(داخلی)
 1 سید عبدالحسین سجادی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قائنات 05632524912