جناب آقای سید عبدالحسین سجادی

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قائنات

تلفن مستقیم : 05632524912