به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی قاین پروژه  آبیاری کم فشار در چاه شماره 14 شرکت سهامی زراعی خضری با حضور فرماندار افتتاح  شد