به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قاینات

جناب آقای دکتر بازرگان معاون محترم تحقیقات و آموزش کشاورزی وزارتخانه

از مرکز آموزش جهادکشاورزی قاینات بازدید و قول مساعد احداث ایستگاه تحقیقات زرشک در این مرکز را دادند