به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قاینات

پروژه پخش سیلاب روستای شهرک هاشمیه به طول خاکریز بیش از 3 کیلومتر

توسط جناب آقای دکتر خاوازی وزیر محترم جهاد کشاورزی

افتتاح گردید