آدرس دسترسی:

http://vc.areeo.ac.ir/ch/iatech 1

User:iate1-u                                                          

Pass:2020                                                             

تاریخ برگزاری                              تاریخ برگزاری     عنوان /موضوع    پژوهشگرمروج ارشد/مدرس  ساعت برگزاری

دوشنبه                                        19/08/99         نگهداری میوه هادرسردخانه بااتمسفرکنترل شده   مهدی نیکخواه       9:00-8:30

                                                 19/08/99         عوامل موثردرافزایش عملکردتاکستان های دیم    فرهادکرمی           10:15-9:45

                                                 19/08/99         کوددهی باغات به روش تزریق محلول اورنگ تاکی         11:30-11:00

                                                 19/08/99         تولیدمحصولات دامی ارگانیک(2)- استانداردهاوالزامات فنی           حسین منافی راثی                                                 12:45-12:00

 سه شنبه                                      20/08/99         نقش تجهیزونوسازی دربهره وری آب دراراضی شالیزاری  محمدرضایزدانی    9:00-8:30

                                                 20/08/99         معرفی ارقام جدیدگندم نان،دوروم درزرات آبی-اقلیم معتدل  محسن اسماعیل زاده مقدم                                                 10:15-9:45

                                                 20/08/99         معرفی ارقام جدیدگندم نان،دوروم درزرات آبی-اقلیم گرم شمال          منوچهرخدارحمی                                                 11:30-11:00

                                                 20/08/99         معرفی ارقام جدیدگندم نان،دوروم درزرات آبی-اقلیم گرم جنوب        محسن اسماعیل زاده مقدم                                                 12:45-12:15