دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع های گلخانه ای