به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قاینات باغ پسته نمونه آقای محمدعلی غلامی در روستای محمد اباد علم شهرستان قاینات توسط تیم بازرس استانی در تاریخ 10 شهریور 1400 کیل گیری شد و پیش بینی میشود از هر هکتار در این باغ بالغ بر 30 تن پسته تر برداشت شود.