بازدید آموزشی گلخانه داران شهرستان قاینات از گلخانه های مجتمع گلخانه ای شهرستان خوسف در آذر ماه 1400

 در این بازدید گلخانه های گل رز آقای موهبتی و گلخانه گیاهان دارویی آقای زردست و گلخانه های صیفی جات آقای قاسمی و گلخانه آلوئه ورا خانم حسنی مورد بازدید قرار گرفت